no-img
درسی فایل

دسته بندی ها معماری نوین تدریس پایه چهارم


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » معماری نوین تدریس پایه چهارم
دانلود الگو های برتر تدریس محیط مربع (مساحت مربع)

دانلود الگو های برتر تدریس محیط مربع (مساحت مربع)


الگوی برتر تدریس پایه چهارم محیط مربع (مساحت مربع), دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی  پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم محیط مربع (مساحت مربع), دانلود سناریوی تدریس محیط مربع (مساحت مربع), دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان محیط مربع (مساحت مربع), دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس محیط مربع (مساحت مربع), دانلود طراحی آموزش برتر تدریس محیط مربع (مساحت مربع), دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 135   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر

دانلود الگوهای برتر تدریس ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر


الگوی برتر تدریس پایه چهارم ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر, دانلود سناریوی تدریس ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر, دانلود طراحی آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 132   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس سنگ ها

دانلود الگوهای برتر تدریس سنگ ها


الگوی برتر تدریس پایه چهارم سنگ ها, دانلود الگوی برتر تدریس علوم پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم سنگ ها, دانلود سناریوی تدریس سنگ ها, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان سنگ ها, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس سنگ ها, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس سنگ ها, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس علوم سنگ ها, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس علوم با فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 120   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس ضرب کسرها

دانلود الگوهای برتر تدریس ضرب کسرها


الگوی برتر تدریس پایه چهارم ضرب کسرها, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم ضرب کسرها, دانلود سناریوی تدریس ضرب کسرها, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان ضرب کسرها, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس ضرب کسرها, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ضرب کسرها, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی ضرب کسرها, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس ریاضی با فرمت word, [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 98   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس سوره اعلی

دانلود الگوهای برتر تدریس سوره اعلی


الگوی برتر تدریس پایه چهارم سوره اعلی, دانلود الگوی برتر تدریس قرآن پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم سوره اعلی, دانلود سناریوی تدریس سوره اعلی, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان سوره اعلی, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس سوره اعلی, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس سوره اعلی, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس قرآن سوره اعلی, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس قرآن با فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 150   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده

دانلود الگوهای برتر تدریس تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده


الگوی برتر تدریس پایه چهارم تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده, دانلود سناریوی تدریس تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده, دانلود طراحی آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 155   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس تقسیم فرایندی

دانلود الگوهای برتر تدریس تقسیم فرایندی


الگوی برتر تدریس پایه چهارم تقسیم فرایندی, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم تقسیم فرایندی, دانلود سناریوی تدریس تقسیم فرایندی, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان تقسیم فرایندی, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس تقسیم فرایندی, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس تقسیم فرایندی, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی تقسیم فرایندی, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس ریاضی با فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 161   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس تقسیم چند رقمی بر یک رقمی

دانلود الگوهای برتر تدریس تقسیم چند رقمی بر یک رقمی


الگوی برتر تدریس پایه چهارم تقسیم چند رقمی بر یک رقمی, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم تقسیم چند رقمی بر یک رقمی, دانلود سناریوی تدریس تقسیم چند رقمی بر یک رقمی, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان تقسیم چند رقمی بر یک رقمی, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس تقسیم چند رقمی بر یک رقمی, دانلود طراحی آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 134   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی

دانلود الگوهای برتر تدریس تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی


الگوی برتر تدریس پایه چهارم تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی, دانلود سناریوی تدریس تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس تقسیم های چند رقمی بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 171   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس الگویابی

دانلود الگوهای برتر تدریس الگویابی


الگوی برتر تدریس پایه چهارم الگویابی, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم الگویابی, دانلود سناریوی تدریس الگویابی, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان الگویابی, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس الگویابی, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس الگویابی, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی الگویابی, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس ریاضی با فرمت word, دانلود طراحی آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 125   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس رسم نیمساز

دانلود الگوهای برتر تدریس رسم نیمساز


الگوی برتر تدریس پایه چهارم رسم نیمساز, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم رسم نیمساز, دانلود سناریوی تدریس رسم نیمساز, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان رسم نیمساز, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس رسم نیمساز, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس رسم نیمساز, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی رسم نیمساز, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس ریاضی با فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 141   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس اعداد مخلوط

دانلود الگوهای برتر تدریس اعداد مخلوط


الگوی برتر تدریس پایه چهارم اعداد مخلوط, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم اعداد مخلوط, دانلود سناریوی تدریس اعداد مخلوط, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان اعداد مخلوط, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس اعداد مخلوط, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس اعداد مخلوط, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی اعداد مخلوط, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس ریاضی با فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 155   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس مساحت متوازی الاضلاع

دانلود الگوهای برتر تدریس مساحت متوازی الاضلاع


الگوی برتر تدریس پایه چهارم مساحت متوازی الاضلاع, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم مساحت متوازی الاضلاع, دانلود سناریوی تدریس مساحت متوازی الاضلاع, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان مساحت متوازی الاضلاع, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس مساحت متوازی الاضلاع, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس مساحت متوازی الاضلاع, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی مساحت متوازی الاضلاع طراحی آموزشی درس ریاضی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 149   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس کسرهای مساوی

دانلود الگوهای برتر تدریس کسرهای مساوی


الگوی برتر تدریس پایه چهارم کسرهای مساوی, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم کسرهای مساوی, دانلود سناریوی تدریس کسرهای مساوی, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان کسرهای مساوی, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس کسرهای مساوی, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس کسرهای مساوی, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی کسرهای مساوی, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس ریاضی با فرمت word, [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 115   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس خواص مستطیل

دانلود الگوهای برتر تدریس خواص مستطیل


الگوی برتر تدریس پایه چهارم خواص مستطیل, دانلود الگوی برتر تدریس ریاضی پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم خواص مستطیل, دانلود سناریوی تدریس خواص مستطیل, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان خواص مستطیل, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس خواص مستطیل, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس خواص مستطیل, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس ریاضی خواص مستطیل, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس ریاضی با فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 122   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس انتقال مواد در بدن انسان

دانلود الگوهای برتر تدریس انتقال مواد در بدن انسان


الگوی برتر تدریس پایه چهارم انتقال مواد در بدن انسان, دانلود الگوی برتر تدریس علوم پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم انتقال مواد در بدن انسان, دانلود سناریوی تدریس انتقال مواد در بدن انسان, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان انتقال مواد در بدن انسان, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس انتقال مواد در بدن انسان, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس انتقال مواد در بدن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 132   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس انرژی نیاز هر روز ما

دانلود الگوهای برتر تدریس انرژی نیاز هر روز ما


الگوی برتر تدریس پایه چهارم انرژی نیاز هر روز ما, دانلود الگوی برتر تدریس علوم پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم انرژی نیاز هر روز ما, دانلود سناریوی تدریس انرژی نیاز هر روز ما, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان انرژی نیاز هر روز ما, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس انرژی نیاز هر روز ما, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس انرژی نیاز هر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 178   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس باغچه ی اطفال

دانلود الگوهای برتر تدریس باغچه ی اطفال


الگوی برتر تدریس پایه چهارم باغچه اطفال, دانلود الگوی برتر تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم باغچه اطفال, دانلود سناریوی تدریس باغچه اطفال, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان باغچه اطفال, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس باغچه اطفال, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس باغچه اطفال, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس بخوانیم و بنویسیم باغچه اطفال, دانلود طراحی آموزشی برتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 110   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس آینه ها و کاربرد آنها

دانلود الگوهای برتر تدریس آینه ها و کاربرد آنها


الگوی برتر تدریس پایه چهارم آینه ها و کاربرد آنها, دانلود الگوی برتر تدریس علوم پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم آینه ها و کاربرد آنها, دانلود سناریوی تدریس آینه ها و کاربرد آنها, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان آینه ها و کاربرد آنها, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس آینه ها و کاربرد آنها, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس آینه ها و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 297   نویسنده : admin
دانلود الگوهای برتر تدریس آموزش قرآن کریم

دانلود الگوهای برتر تدریس آموزش قرآن کریم


الگوی برتر تدریس پایه چهارم آموزش قرآن کریم, دانلود الگوی برتر تدریس قرآن پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم, دانلود الگوی برتر تدریس پایه چهارم آموزش قرآن کریم, دانلود سناریوی تدریس آموزش قرآن کریم, دانلود سناریوی تدریس چهارم دبستان آموزش قرآن کریم, دانلود سناریوی جشنواره برتر تدریس آموزش قرآن کریم, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس آموزش قرآن کریم, دانلود طراحی آموزش برتر تدریس آموزش قرآن کریم, دانلود طراحی آموزشی برتر تدریس قرآن با فرمت word, [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهم / ۱۳۹۵   بازدید : 114   نویسنده : admin