no-img
درسی فایل

گزارش کارورزی 3 رشته الهیات


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

گزارش کارورزی 3 رشته الهیات
zip
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
3000 تومان
3000 تومان – خرید

گزارش کارورزی 3 رشته الهیات


کارورزی 3 تربیت معلم , کارورزی برای تربیت معلم, کارورزی تربیت معلم, کارورزی دانشگاه فرهنگیان, گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم , نمونه گزارش کارورزی برای دانشجویان معلم , دانلود گزارش کارورزی 3 ,گزارش کارورزی 3 رشته الهیات , دانلود گزارش کارورزی 3 رشته الهیات ,نمونه گزارش کارورزی 3 رشته الهیات , دانلود نمونه گزارش کارورزی 3 رشته الهیات ,رشته الهیات ,کارورزی 3 رشته الهیات ,کارورزی 3 رشته الهیات با فرمت word ,کارورزی 3 رشته الهیات با فرمت ورد

گزارش کارورزی 3  رشته الهیات

فرمت فایل  : word

تعداد صفحات فایل :  54 صفحه

مختصری از شرح

چکیده: ‌و
مقدمه: ‌ز
فصل اول:گام اول کنش پژوهی 2
بخش یک :ویژگی های من و شایستگی های معلم 2
شایستگی های معلم: 2
ویژگی های یک معلم خوب از نظر ابن سینا: 4
ویژگی های یک معلم خوب از نظر جان دیویی: 5
ویژگی های معلم 5
الف) اطلاعات 5
1-آشنایی با فناوری آموزشی 5
2-بالا بردن اطلاعات عمومی 6
3-تدریس نوین 6
4-شرکت در دوره های ضمن خدمت 6
5-آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی 6
6- داشتن طرح درس 7
ب)ابتکار 1-خلاقیت 7
2-ایجاد دنیای پرسش در کلاس 7
3-ایجاد دنیای تخیل در کلاس 8
4-واهمه نداشتن از شکست 8
5-خطرپذیری 8
6-تشخیص پیش نیازهای دانش آموزان 8
7-درمان ناتوانایی های یادگیری 9
8-شناخت تفاوت های فردی 9
ج)مهارت 9
1-مهارت های ارتباطی 9
2-مهارت در تدریس 9
3-استفاده از وسایل کمک آموزشی (تکنولوژی آموزشی) 10
4-مهارت تجزیه و تحلیل مسائل 10
د )ویژگی های اخلاقی 10
1-مراعات آداب و رسوم اجتماعی 10
2-نشاط و شادابی 11
3-آراستگی ظاهر 11
4-سعه ی صدر 11
5-اخلاص 12
6-شخصیت دادن به دیگران 12
7-تعهد در کار 12
8-تقوا 13
9-وظیفه شناسی 13
10-رأفت و مهربانی 13
11-نگرش و بینش صحیح 14
ویژگی های من: 14
بخش دو:موقعیت تدریس( ویژگی های فیزیکی،روابط و تعاملات عاطفی و…) 15
موقعیت تدریس من 15
تاثیر شرایط فیزیکی مدرسه بر دانش آموزان : 16
ضرورت بهداشت رواني در مدارس : 17
محيط فيزيك مدرسه و بهداشت رواني: 17
تغيير فضاهاي آموزشي همپاي تحول نظام هاي آموزشي: 17
وظایف کادر آموزشی: 19
بخش سه:اهداف و ایده ها هدف از معلم شدن چیست؟ 21
ایده هایی برای تاثیرگذاری معلم در کلاس : 23
ﻣﺴﺌﻠﻪ: 25
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺮآﻣوز: 25
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ: 25
فصل دوم 28
گام دوم کنش پژوهی 28
«گزارش روایتی (1) از جلسۀ تدریس » 33
پیش بینی ها: 34
رخدادهای وقایع: 35
تأملات کارورز (دانشجو): 36
توصیه های معلم راهنما: 37
نتیجه گیری: 37
فصل سوم 42
گزارشات روزانه 42
بخش سه: تحلیل و نتیجه گیری 50
منابع 51

چکیده:

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺷﻐﻞ اﻧﺒﯿﺎء ، درس دادن:ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ، ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ : ﻫﺪف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻧﯿﮑﻮ و ﺳﺎﻟﻢ . در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ، اداﻣﻪ ي ﺣﯿﺎت و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ . ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ، داﻧﺶ ﻫﺎ ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ، و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او داﺷﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از آن ﻧﺒﻮد . وﭼﻪ ﺑﺴﺎ وﺟﻮدش ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي و ﮐﺎرآﻣﺪ وارد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺑﺪو ورودﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺣﺮﻓﻪ ي ﺧﻄﯿﺮﻣﻌﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد . داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي درس ﻫﺎ و واﺣﺪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ، واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ . ﮐﺎرورزي ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮي ﮐﻪ ازواﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، از ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﯿﺴﺮﻣﯽ ﺳﺎزد.

مقدمه:

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ، ﺑﺮاي ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ، ﻧﻘﺶ ﮐﺎر ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮره اي ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص)ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
«اﻗﺮأ ﺑﺎﺳﻢ رﺑﮏ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻘﻞ اﻗﺮء و رﺑﮏ اﻻﮐﺮم اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ»
در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺻﻔﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮاي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ : ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ : ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﯿﺮي از رﺳﻮﻻن اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺮورش و آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻫﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻤﺎرﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ، ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در درﺟﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ ازاﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ، ﮐﺎرورزي ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮي ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻫﺎي ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس درس وﺗﻤﺮﯾﻦ ، ﺗﺪرﯾﺲ ، ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﯽ و ……. اﺳﺖ . ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرورزي ﮐﻪ آﺧﺮ ﻫﺮ ﺗﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻢ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺗﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آوردن و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪي دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ، ﮐﻪ نشانگر میزان تاثیر ﺗﺄﺛﯿﺮ و اﻓﺎده ي اﯾﻦ واﺣﺪ درﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.

 

3000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید