no-img
درسی فایل

دانلود کنش پژوهی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران بامیزان موفقیت دانش آموزان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود کنش پژوهی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران بامیزان موفقیت دانش آموزان
zip
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود کنش پژوهی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران بامیزان موفقیت دانش آموزان


دانلود کنش پژوهی بررسی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران دبيرستانها بامیزان موفقیت دانش آموزان

فرمت فایل ورد (word)و قابل ویرایش

تعداد صفحات  177 صفحه

قسمتی از فایل

چکيده

راه ترقی جوامع وجودانسانهايي آگاه وروشن است. اين آگاهی وروشنی که به تغييرمطلوب نگرش تعبيرمی شود ازوظايف عمده نظام آموزش وپرورش است وتبلورکارآموزش وپرورش درتربيت نيروهای انساني متعهد، دانشمند ، متخصص   وماهراست.اماپويايي وتحول آموزش وپرورش منوط به سياست گذاری ، برنامه ريزی ،تصميم گيری وسازمان دهی دقيق درساختاراجتماعی مدارس می باشدکه ازطريق معلمان به ظهورمی رسد.نقش معلم به عنوان مجری تغييرات بسياراساسی است.

اين پژوهش باعنوان « بررسی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران دبيرستانهای دخترانه بامیزان موفقیت درشهرستان رشت » می باشد.

« جان هالند » شش نوع شخصیت راارائه می کندوپیشنهادمی نمایدکه رضایت شغل ومیل به ترک شغل به درجه ای بستگی داردکه فردمی تواندبه صورتی موفقیت آمیزشخصیت خودرابایک محیط شغلی وفق دهد.اومعتقداست که غالب افرادرامی توان دریکی از طبقات ششگانه زیر قرار داد:

واقع گرا، جستجوگر،هنری ، اجتماعی ، تهوری وقراردادی.

در این رابطه 11 سوال پژوهشی به شرح زیر مطرح گردیده است :

سوالات اصلی :

 • دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر رشت از چه تیپ های شخصیتی برخوردارند؟
 • آیا بین تیپ های شخصیتی واقع گرا ومیزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین تیپ های شخصیتی جستجوگرو میزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین تیپ شخصیت هنری و میزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد ؟
 • آیابین تیپ شخصیت اجتماعی ومیزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
 • آیابین تیپ شخصیت تهوری ومیزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد ؟
 • آیابین تیپ شخصیت قراردادی ومیزان موفقیت دبیران رابطه وجود دارد؟

سوالات فرعی :

 • آیا هر یک از تیپ های شخصیتی در زنان ومردان تفاوت دارد؟
 • آیا هر یک از تیپ های شخصیتی معلمان که در سطوح تحصیلی مختلف قرار دارند تفاوت وجود دارد؟
 • آیاهر یک از تیپ های شخصیتی معلمان با سابقه خدمت متفاوت یکسان است ؟
 • آیاهر یک از تیپ های شخصیتی معلمان که مواد مختلف تدریس می نمایند تفاوت وجود دارد ؟

برای پاسخ به سوالات فوق با تدوین ادبیات پژوهش چهار چوب نظری تنظیم شد .با استفاده از ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه هالند )اطلاعات لازم جمع آوری شد .روش مطالعه در این پژوهش توصیفی است . برای آزمون سوالات اصلی پژوهش ازآزمون کای اسکوئر وTضریب همبستگی استفاده شد . سئوالات 1و2 فرعی با استفاده از آزمون Tوگروه مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند واز آزمون تحلیل واریانس برای آزمون سئوالات 2و4 فرعی استفاده شده است . از یافته های مهم این پژوهش آناست که بین تیپ های شخصیتی هنری وموفقیت رابطه معنادار ومعکوس وبین تیپ های شخصیتی تهوری وموفقیت دبیران رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد. براساس این پژوهش رابطه معناداری میان بقیه تیپ های شخصیتی وموفقیت دیده نشده است .برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید