no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهی با موضوع تدریس جمع و تفریق اعداد صحیح


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهی با موضوع تدریس جمع و تفریق اعداد صحیح
zip
فروردین ۳۰, ۱۳۹۶
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهی با موضوع تدریس جمع و تفریق اعداد صحیح


دانلود درس پژوهی با موضوع:

چگونه می توانیم با تدریس جذاب تر جمع و تفریق اعداد صحیح ، پیشرفت فراگیران در ریاضیات را بهبود بخشیم؟

تعداد صفحات فایل:41 صفحه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش 

قسمتی از مجموعه

فهرست مطالب

چکیده مقاله

مقدمه 1

تعریف و تبین مسئله 3

توصیف چالش هاي موجود 5

تعیین وضیعت مطلوب 6

پیشینه تحقیق 6

تعیین ضرورت و اهمیت موضوع 7

تعیین اهداف 8

سؤالات پژوهشی 9

10 توصیف ویژگیهاي الگوي تدریس 1

چالش هاي فراروي گروه 11

نحوه تقسیم کار 11

زمانبندي و نحوه اجراء 11

12 گزارش مختصري از اجراي 1

12

13

نقد و ارزیابی طرح درس و تدریس 1

نظر نهایی گروه در نحوه اجراء تدریس 1

13 توصیف ویژگیهاي الگوي تدریس 2

چگونه می توانیم با تدریس جذاب تر جمع و تفریق اعداد صحیح ، پیشرفت فراگیران در ریاضیات را بهبود بخشیم؟

دلایل انتخاب الگوي تدریس 14

نحوه اجراء الگو پشنهادي و چالش هاي فراخوانی گروه 14

15 گزارش مختصر از اجراء تدریس 2

امکانات موردنیاز 15

زمانبندي و نحوه اجراء 16

نحوه تقسیم کار 16

16 نقد و ارزیابی طرح درس و تدریس 2

جمع بندي نهایی گروه 17

پشنهادات 17

نتایج 17

پاسخ به سؤالات پژوهشی 18

منابع و مأخذ 19

پیوست ها : 20

نمودارها ، طرح درس ها ، صورت جلسات ، نمونه اي از چک لیست ها ، چند نمونه از آزمون

هاي تکمیلی و نظر سنجی ها، تصاویر و فیلم ها

مقدمه :

فکر و روان انسان یک معما است. اینکه شما چگونه می اندیشید و یاد می گیرید و فرایندهاي پردازش

اطلاعات علمی در مغزتان چگونه است مقولاتی چندان آشکار نیستند. چرا برخی مطالب را یاد می گیرند و به

خاطر می سپارند و برخی آنها را فراموش می کنند؟ چرا وچگونه احساسات و هیجان ها بر رفتار ریاضی دانش-

آموزان مؤثر می باشد؟ و چگونه عمل یادگیري از جمله یادگیري مفاهیم گوناگون در قسمت هاي مختلف مغز

آدمی صورت می پذیرد؟ چرا برخی فراگیران کندتر یاد می گیرند و بعضی دیگر سریعتر؟ اینها و پرسش هاي

فراوان دیگري در تدریس و یادگیري ریاضیات نباید مورد غفلت واقع شود.

واقعیت علمی این است که ما از چگونگی عملکرد مغزي و فرایندهاي ذهنی و شناختی مان کم اطلاع هستیم و

کم اطلاع تر از آنچه در ذهن و اندیشه دیگران و مخاطبانمان می گذرد. بنابراین، این پرسش مهم و راهبردي

مطرح می شود که با این درك ناچیز از فرایندهاي ذهنی خود و دیگران چگونه می توانیم مدعی باشیم که به

عنوان یک معلم ریاضی دیگران را کمک کنیم تا قابلیت ها و ظرفیت هاي مغزي خود را براي فهم معنادار

مباحث ریاضی به گونه اي مؤثر بکار گیرند و با ریاضی آشتی کنند؟ 1درحالی که نمی دانیم یا اندك می دانیم که

چگونه می اندیشند و یادگیري معنادار براي آنان چگونه اتفاق می افتد؟ متأسفانه باید اذعان کرد که بسیاري از

دست اندرکاران این آموزش ریاضی در مقاطع مختلف مدرسه اي تا دانشگاهی از داشتن نگرش علمی به چگونه

یادگیري و اندیشیدن دانش اندوزان بی بهره اند.

که این خود آغازي بر تحمیل فشارهاي نامتناسب درسی در عرصه آموزش و یادگیري ریاضی بر فراگیران و ترس

وگریز آنان از دنیاي ریاضیات است.

درآموزش و یادگیري مفاهیم ریاضی همواره عواملی دخیل است که بسیاري از آن ها براي معلمان ریاضی آشکار

نیست.

. ١- علم الھدایی، سیدحسین: آموزش ریاضی، شیوه، تھران، 1381 ، ص 28

چگونه می توانیم با تدریس جذاب تر جمع و تفریق اعداد صحیح ، پیشرفت فراگیران در ریاضیات را بهبود بخشیم؟

2

هرمعلمی با تکیه بر دانسته هاي علمی و تجربی خود سعی دارد، تدریس خوب و مناسبی داشته باشد و اغلب

چنین می پندارند که چگونی تدریسش براي تمام دانش آموزان قانع کننده است.

از طرفی هر دانش آموز هم مطالب ریاضی را تنها بازبانی که برایش قابل فهم است. یاد می گیرد و بین مطالب

جدید و مطالب قبلی ارتباطی برقرار می کند. که از دیدگاه خودش درست است، درحالی که احتمال دارد. این

ارتباط با آنچه که در نظر معلم است تفاوت عمده اي داشته باشد. 1

، 1387 ، رشد معلم، 232 ،« تدریس در سایھ ی نظریھ ھای یادگیری » : ١- آذرنگ، یوسف

چگونه می توانیم با تدریس جذاب تر جمع و تفریق اعداد صحیح ، پیشرفت فراگیران در ریاضیات را بهبود بخشیم؟

3

تعریف و تبین مسئله:

سالیان قبل را به یاد دارم: ده دقیقه به زنگ مانده بود؛ برگه هاي امتحانی بچه ها را (طبق روال هر هفته) یکی

یکی می دادم، هر دانش آموز را که فرا می خواندم، نزدم می آمد و نمره اش را با صداي بلند اعلاممیکردم. دانش

آموزان زیر لب، آیه الکرسی می خواندند وصلوات می فرستادند. از نگاه مضطرب آنان می خواندم که دل شوره اي

عجب دارند. آن ها در این فکر بودند که آیا بعد از خواندن نمره ي شان توسط من – آن هم با صداي بلند – بچه

هاي کلاس برایشان کف خواهند زد و تشویق خواهند شد یا اینکه با شرمساري و سربه زیر، کشان کشان تا پاي

تخته خواهند آمد؟!

لحظه اي فکري به سرم زد … هنگامی که دانش آموزي به کنار میزم می آمد تا برگه ي امتحانی خود را

دریافت کند؛ چنان چه سؤالی را اشتباه نوشته یا پاسخ نداده باشد، برایش همان سؤال را توضیح دهم، بعد از

چند برگه متوجه شدم که اشکال اکثر دانش آموزان در جمع و تفریق اعداد صحیح است نه سوالات، آنان مطالب

ریاضی را به خوبی یاد گرفته بودند اما چون جمع و تفریق اعداد صحیح را یاد نداشتند نمی توانستند به سوالات

پاسخ داده یا جواب سؤال را اشتباه بدست آورده بودند.

3000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید