no-img
درسی فایل

دانلود گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی
zip
تیر ۲۰, ۱۳۹۶
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی


گزارش تخصصی معاون پرورشی و معاون آموزشی مدرسه :
ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 20 صفحه

چکیده :
« اوصیکم با تقوا . . . و نظم امرکم » امام علی )ع (
شما را سفارش می کنم به داشتن تقوی و نظم در کار ها
از ابتدای سال تحصیلی ………………. که فعالیت خود را در این آموزشگاه به عنوان معاون شروع نمودم

متوجه شده بودم که دانش اموزان رغبت چندانی به شرکت در اجرای برنامه ها و انجام فعالیت های گروهی به آن ندارند ؛ آنها بیشتر اوقات را در تنهایی و انجام صحبت های خصوصی خود با دوستان و همکالسی های خود سپری می کردند . در پی صحبت هایی که در این رابطه با مدیر و سایر همکاران داشتم ، مسئولیت حل این مسأله به عهده ی بنده گذاشته شد تا خودم راه حل مناسبی را پیدا کنم بنابراین سعی کردم تحقیقات الزم را در این رابطه انجام دهم و علل این مشکل را بیابم و به رفع آنها به طور علمی بپردازم که بحمد اهلل با کمک گرفتن از استادان گرامی و همکاران عزیز در اینکار موفق شدم ؛ البته در این کار با تجربه ی چندین ساله ی معاونتم ، ارزش گذاری به فعالیت های دانش آموزان را یکی از مهم ترین عواملی می دانم که می تواند آنها را به طرف انجام فعالیت های اجتماعی و در نتیجه ایجاد اعتماد به نفس ) عزت نفس ( در آنها شود . و در این راه دادن مسئولیت به دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارد .
نکات کلیدی :

دانش اموز – فعالیت های اجتماعی مدرسه
مقدمه

“توجه به کمیت یادگیری بدون توجه به کیفیت آن موجب تضعیف روحیه دانش آموزان می گردد ”
” عشق و کاربر برای آسایش انسانی ضروریست از آنجایی که عشق و کار برای بیان احساسات روح و سرنوشت ضروری می باشند لذا با صمیمیت به روح وابسته اند ” فروید
چگونگی عالقه مند نمودن دانش آموزان به شرکت فعاالنه در فعالیت های اجتماعی یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش و شاید مهم ترین هدف در جامعه ای می باشد از آنجا که مدرسه نمونه کوچک اجتماع است ایفای نقش های هرچند کوچک در مدرسه می تواند از نوجوانان در آیندهافرادی کامالً اجتماعی بسازد که در برخورد با مشکالت راه حل مناسب اتخاذ نمایند و امروزه آموزش مهارت های زندگی و روش برخورد و پیشگیری از رفتار های پر خطر نیز از رسالت های مهم آموزش و پرورش می باشد که به این وسیله می تواند به قسمت عمده این هدف نایل شود اینجانب با توجه به اینکه در سال های گذشته در سمت دبیر و معاون آموزشی در دوره های پژوهشیاری و همچنین دوره مهارت های زندگی و پیشگیری از رفتار های پر خطر شرکت نموده ام عالقه مند به انجام کار های تحقیقی در این زمینه بوده و هستم و بخصوص مسائل روانی و اعتماد به نفس دانش آموزان برایم مهم می باشد . به این نتیجه نیز رسیده ام که مدرسه محیط مناسبی است که می توان از لحظه لحظه ی وقت آن برای انجام این کار استفاده کرد ؛ مثالً با عالقه مند کردن دانش آموزان به فعالیت هایی مانند مراسم صبحگاه و سایر مراسمات ، از کمرویی و خود کم بینی آنان بکاهیم و در آنها اعتماد به نفس ایجاد کنیم .
دانش آموزی که این جرأت و اعتماد به نفس در او ایجاد می شود که می تواند در حضور سایر دانش آموزان و مسئولین آموزشگاه فعالیت هایی مانند خواندن قرآن ، مقاله ، دکلمه ، شعر و یا حتی صحبت کردن یا سخنرانی را انجام دهد ، مسلماً در آینده در محیط بیرون ) اجتماع ( انسانی فعال و پویا خواهد بود ؛ لذا با این دیدگاه هر چه ما سعی کنیم دانش آموزان بیشتری را به شرکت در برنامه ها راغب کنیم مدرسه ای
فعال تر و در نتیجه اجتماعی سالم تر خواهیم داشت .
توصیف وضعیت موجود
اینجانب در حدود بیست سال است که در آموزش و پرورش در سمت های دبیری و معاون آموزشی و پرورشی مشغول به فعالیت می باشم و همیشه یکی از مسائلی که ذهنم را مشغول نموده این است که چگونه می توانم برای ایجاد و افزایش عزت نفس دانش آموزان ، آنها را به شرکت گسترده در فعالیت های اجتماعی مدرسه عالقه مند سا .
اهداف گزار :
هدف اصلی :
عالقمند کردن دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه
اهداف جزئی :
بررسی علل بی عالقگی دانش آموزان به فعالیت های اجتماعی مدرسه
پیدا کردن و بکارگیری روش هایی جهت عالقمند کردن دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های اجتماعی
مقایسه با وضع مطلوب :
در مقایسه با وضع مطلوب ، دانش آموزان باید به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه عالقمند شوند و داوطلبانه در آن شرکت کنند .
جمع آوری اطالعات
در ابتدای سال تحصیلی هیچ یک از دانش آموزان حاضر به خواندن قرآن در مراسم صبحگاهی نبودند ، به طوری که همکاران ، خود قرائت قرآن را به عهده می گرفت . در پی تحقیقاتم که شامل مشاهده ی مستقیم دانش آموزان در سر صف صبحگاهی ، پرسش شفاهی از بیشتر دانش آموزان و همچنین پرسیدن نظر همکاران و معاونان و مدیر محترم آموزشگاه بود ، به این نتیجه رسیدم که دانش آموزان در رابطه با این مسأله مشکالت زیر را دارند :

-5عدم شرکت در هر گونه فعالیت های اجتماعی و گروهی
-1 عدم همکاری با آموزشگاه در جهت برگزاری برنامه ها و مراسم
-3 عدم حضور در صف مراسم صبحگاهی .
-4 وضعیت درسی نامطلوب در گذشته ) در مقطع پایین تر (
-5 سرکوب شدن توسط اولیای مدرسه .
-6 کمرویی بیشتر دانش آموزان .
-7 خود کم بینی دانش آموزان و عدم توانایی در برقراری ارتباط درست با سایرین در گروه .
-8 بی اهمیت بودن مراسم و برنامه ها برای اکثریت دانش آموزان .
ادبیات تحقیق
” حکما و صاحبان عزم بر مصائب و مشکالت غلبه می کنند اما ابلهان و بی خردان به محض مشاهده رنج و خطر ، بیم و هراس بر آنان مستولی شده ، برای خود مشکالت تازه ای می آفرینند ” ) رو (
عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن . عزت نفس و خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت دانش آموزان محسوب می شود . حس ارزشمند بودن هر فرد از مجموع افکار ، احساس ها ، عواطف و تجربیات او در طول زندگی ناشی می شود . مجموعه برداشت ها و تجربه هایی که فرد از خویش دارد ، باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند و یا برعکس احساس ناخوشایندی داشته باشد . احساس ارزشمندی ، واسطه ای از یک طرف میان تجربه حمایت و کفایت اجتماعی دانش آموزان و از طرف دیگر جهت گیری انگیزشی و عاطفی وی در موقعیت تحصیلی است .
عزت نفس ، از مهم ترین عوامل تعدیل کننده فشار های روانی – اجتماعی بوده و بر زمینه های روابط خانوادگی ، تعامل های اجتماعی ، موفقیت های تحصیلی ، تصور بدنی و احساس خود ارزشمندی کلی مبتنی است و میزان اهمیت این زمینه ها با توجه به تفاوت های فردی و رشد فرد تغییر می کند .
نحوه برخورد پذیرش ، دوست داشتن و مساعدت با دانش آموز ، وی را برای ایفای نقش های اجتماعی و برطرف ساختننیاز هایش یاری می دهد . رشد و حفظ احساس ارزشمندی مثبت منحصراً بر حسب تجربه دانش آموزان از احترام دیگران نسبت به ایشان در نظر گرفته می شود .
ارتباط و پیوند افراد خانواده و رعایت احترام متقابل یکدیگر ، در سالمت روانی – جسمانی دانش آموز تأثیر بسزایی دارد ، به گونه ای که الگو های رفتاری وی را در بزرگسالی بنیان نهاده و موجبات امنیت خاطر و عزت نفس را در وی فراهم می آورد . به تدریج که کودکان به سوی نوجوانی می روند ، پذیرش اجتماعی توسط همساالنش نقش مهمتری نسبت به خانواده در شکل گیری عزت نفس کلی آنان ایفا می کند .

فهرست مطالب
چکیده : 3
نکات کلیدی : 3
توصیف وضعیت موجود 5
اهداف گزارش : 5
هدف اصلی : 5
اهداف جزئی : 5
مقایسه با وضع مطلوب : 6
جمع آوری اطالعات 6
ادبیات تحقیق 7
تجزیه و تحلیل اطالعات 55
انتخاب راه حل موقتی : 56=
اجرای طرح جدید : 56
ارزیابی بعد از اجرا 57
نقاط قوت 51
نقاط ضعف : 51
نتیجه گیری 51
پیشنهادات : 15
منابع و مآخذ : 15

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید