no-img
درسی فایل

دانلود طراحی آموزشی آموزگار ششم درس خیلی کوچک ، خیلی بزرگ


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طراحی آموزشی آموزگار ششم درس خیلی کوچک ، خیلی بزرگ
zip
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طراحی آموزشی آموزگار ششم درس خیلی کوچک ، خیلی بزرگ


موضوع طراحی آموزشی آموزگار ششم

درس خیلی کوچک ، خیلی بزرگ

علوم تجربی پایه : ششم ابتدایی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 21 صفحه

قسمتی از فایل

هدف های کلی و جزئی

هدف های کلی:

-1 تقویت مهارت کار با میکروسکوپ -2 آشنایی دانش آموزان با قسمت های مختلف یک میکروسکوپ هدف های جزئی) هدف های مرحله ای(

-1 آشنایی با قسمت های مختلف یک میکروسکوپ -2 آشنایی با مفهوم ساده بودن ساختمان بدنی جانداران ساده -3 آشنایی با سه گروه عمده جانداران ساده -4 تشخیص ارزش وجود جلبک ها در طبیعت -5 تشخیص جلبک ها در زیر میکروسکوپ -6 آشنای با انواع میکروسکوپ -7 تشخیص نمونه ها وارائه ی نتایج
-8 تشخیص جانداران ساده در مقایسه با گیاهان و جانوران هدف های رفتاری هدف های شناختی

-1 متربی ویژگیهای موجودات زنده را می داند -2 متربی با انواع میکروسکوپ ها اشنا می شود

-3 متربی با جانداران ساده و گروهای مختلف آنها آشنا می شود -4 متربی با با قسمت های مختلف میکروسکوپ اشنا می شود

هدف های عاطفی

-1 متربی در گروه با دوستان خود ارتباط برقرار می کند

-2 متربی به مطالعه در مورد جانداران ساده عالقه مند می شود

-3 نسبت به آلودگی محیط زیست احساس مسئولیت می کند

-4 نکات بهداشتی را رعایت می کند

هدف های روانی حرکتی

-1 متربی در استفاده از وسایل و انجام فعالیت های آزمایش ها مهارت کسب می کند
-2 در استفاده از میکروسکوپ دقت و ظرافت بیشتری به کار می گیرد

-3 اطالعات خود را در مورد جانداران ساده باال می برد

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید