no-img
درسی فایل

بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی
امتیاز 4.00 ( 1 رای )بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی">
zip
فروردین ۳۰, ۱۳۹۶
3000 تومان
3000 تومان – خرید

بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی


بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم مقطع

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعدا  صفحات 14 صفحه

قسمتی از فایل

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی91-90 بوده است. بر اساس اين تحليل، ضریب درگیری دانشآموزان در سه مؤلفهی «متن»، «پرسش» ،« تصویر»های کتاب بر اساس چهار فرضیه مورد توجه قرار گرفته شده است. جامعه آماري تحقیق شامل تمام محتواي كتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي که برابر با جامعه مورد مطالعه انتخاب گرديده است. روش تحقیق، از نوع تحلیلی بوده و برای بررسی دادهها و اطلاعات از ارزشهای مناسب آمار توصیفی مانند: فراوانی، درصد، رسم نمودار، محاسبه ضریب درگیری در هر فصل برای متن پرسشها و تصاویر، و نیز محاسبه ضریب نسبی در هر فصل برای اجزاء محتوا، و سپس محاسبه ضریب درگیری دانشآموزان با کل متن تصاویر و کل پرسشها استفاده شده است. که نتایج نشان داده: متنها و پرسشهای ارائه شده در کتاب بر خلاف تصاویر فعال است و محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی ارزش پژوهشی و تفکر کمتری دارد و همچنین جملات لفظی آن از جملات درکی بیشتر است.

3000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید