no-img
درسی فایل

دانلود برنامه عملیاتی واحد بهداشت و روان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود برنامه عملیاتی واحد بهداشت و روان
zip
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶
15000 تومان
15000 تومان – خرید

دانلود برنامه عملیاتی واحد بهداشت و روان


برنامه عملیاتی5931ویژه بهداشت یاران 

واحد بهداشت روان(کامل ترین برنامه عملیاتی در قالب ورد)

شامل: بیماریهای روانی

مهارتهای زندگی

مهارتهای فرزندپروری

پیشگیری از خودکشی

تعداد صفحات 84 صفحه 

فرمت فایل word و قابل ویرایش 

قسمتی از فایل

مقدمه:

اصل 92 قانون اساسی ایران برخورداری از بهداشت ودرمان را حق مسلم برای همه ی مردم اعالم نموده است.کشور ایران یکی از امضا کنندگاه اعالمیه آلماآتاا میباشد.سیاست های بهداشتی کشور که اخیرآ در نظام جدیدوزارت بهداشت ،درمان واموزش پزشکی تعیین گردیده در جهت اقادام هماهناد درسا و مختلا بهداشت عمومی از طریق شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور است.

بهداشت روانی صرفا به مراقبت از بیماران روان اطالق نمیشودبلکه با بسیاری از جنبه های بهداشت عمومی وبهزیستی افراد جامعاه ساروکاردارد.موهوم بهداشات روان شامل رفاه ذهنی ،احساس خودتوانمندی وکوایت در خود است.البته هیچ گروهی از بیماری روانی مصون نیست.عواملی همچاون بیکاری،وعاعیت اقتصاادی واجتماعی پایین،خشونت،مهاجرت وپناهندگی و..درابتال افراد به بیماری روان موثرهستند.

بیان مسئله : امروزه 054 میلیون نور از مردم دنیا از یک بیمار روانی یا رفتاری رنج میبرند. 0 مورد از 6 علت سال های سپری شده با ناتوانی را بیمارهایی چاون افسردگی ،بیماریهای وابسته به مصرف الکل،اسکیزوفرنی وبیماری دوق بی به خود اختصاص داده است.بیش از 054 میلیون نور از مردم دنیا در هر برهه اززمان از افسردگی رنج میبرند.

نقاط ضعف:
عدم وجود روانپزشک در شهرستان
عدم وجودنیروی روانشناس استخدامی در مرکز بهداشت شهرستان درگیر بودن مسول واحد بهداشت روان به برنامه های دیگر
عدم توجیه پزشکان جدیدالورود به برنامه های بهداشت روان
ععی بودن برنامه های نظارتی بهداشت روان دراستان
کمبود منابع مالی در برنامه بهداشت روان
بی بضاعتی قشر اعظم بیماران اعصاب وروان
کمبود جزوات ومتون آموزشی برای س و مختل
فاصله مسافتی زیاد شهرستان با شهرستان های مجاور ناکافی بودن وسایل نقلیه عمومی درمسیر تردد شهرستان باشهرستان های مجاور
نقاط قوت:
وجود راب ین بهداشت شهرستان جهت آشنا نمودن اقشار مختل مردم با برنامه های بهداشت روان
وجود نیروی عالقه مند در واحد بهداشت روان
حمایت های خوب معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان

تامین بخشی از جزوات ومتون مورد نیاز جهت آموزش به س و مختل
فرصت ها:
همکاری ادارات غیر وابسته مانند آموزش وپرورش ومدارس شهرستان وبهزیستی همکاری روانشناسان شهرستان در اجرای برنامه های بهداشت روان

تهدید ها:

وجود باورهای غلط وفرهند های خاص در بعضی از نقاط شهرستان بومی بودن نیروهای درگیر دربرنامه بهداشت روان وعدم همکاری بسیاری ازخانواد های بیماران اعصاب وروان

گزارش عملکرد فعالیتهای پیش بینی شده برنامه بهداشت روان درسال:5931

برگزاری کارگاه مهارتهای فرزندپروری برای پرسنل بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان برگزاری برنامه های مختل در هوته بهداشت روان در شهرستان اجرای دوره ی مهارتهای فرزند پروری برای مادران کودکان 09-9 سال در سه ماهه چهارم بازدید ازتمام مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بازدیداز تمام خانه های بهداشت شهرستان

آموزش مهارتهای زندگی 462( نفر والد و472 نفر دانش آموز

(جهت دریافت کامل روی لینک خرید بزنید)

15000 تومان – خرید


موضوعات :
adsads

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید