no-img
درسی فایل

اقدام پژوهی پربار ساختن جلسات انجمن


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

اقدام پژوهی پربار ساختن جلسات انجمن
zip
تیر ۱۶, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

اقدام پژوهی پربار ساختن جلسات انجمن


عنوان اقدام پژوهی :چگونه توانستم انجمن اولیاء و مربیان را پربار ساخته و سطح آگاهی اولیاء را درباره انجمن بالاببرم

فرمت فایل word و قابل ویرایش 

تعداد صفحات 29 صفحه 

قسمتی از فایل

چکیده
بیتردید انجمن هاي اولیا و مربیان به عنوان قدیمی ترین نهاد مشارکتی در آموزش و پرورش میباشند که »به منظور تقویت همکاري و مشارکت اولیاي دانشآموزان براي کمک به ارتقاي کیفیت فعالیتهاي آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط در کانون مقدس خانه و آموزشگاه، تلاش می نماید«؛ وانگهی تعلیم و تربیت در نظام جمهوري اسلامی از جمله مهم ترین و اساسی ترین نهادهاي کشور است که جایگاه اعتقادي و آرمانی آن، اهمیت آن را مضاعف می سازد. و براي تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، علاوه بر دستگاه آموزش و پرورش، پدران و مادران ( اولیا ) نیز مسولیت مشترك دارند.

سازمان یونسکو توصیه می کند : »باید راهبردهایی به وجود آید که بتوان خانوادهها را در امر آموزش فرزندان خود مشارکت داد.« و در فصل سوم قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، ذیل عنوان اصول و مبانی و خط مشی کلی آموزش و پرورش ماده هفتم آمده است که »به منظور تعمیم و توسعه آموزش و پرورش در کشور، زمینههاي جلب مشارکت اولیاء در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن فراهم آید.« به این تربیت، زمینههاي لازم و مناسب براي همکاري هر چه بیشتر بین اولیا و آموزش و پرورش مهیا گردیده است، و حتی با توجه به اهمیت و حساسیت فوقالعاده موضوع، یکی از وظایف آموزش و پرورش استمداد از اولیا در تعلیم و تربیت تعیین گردیده است، به نحوي که در ماده 26 قانون فوق به این امر مهم عنایت شده است: »ارتباط مستمر با اولیاي دانشآموزان و استمداد از آنها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر.«
با توجه به آنچه گفته شد در سال تحصیلی اخیر وقتی متوجه گردیدم ارتباط اولیاء با آموزشگاه کم شده و نسبت به شرکت در جلسات انجمن احساس مسئولیت کمتري می کنند تصمیم گرفتم با فعال سازي انجمن و ایجاد انگیزه در بین اولیاء این مشکل را برطرف نموده و در جهت همکاري بیشتر اولیاء در امور آموزشگاه سهم خود را ایفا نمایم.
مقدمه

» مشارکت هاي اولیاء« یکی از عبارتهایی است که امروزه در آموزش و پرورش رایج شده و منظور از آن شیوه هایی است که به وسیله ي آن ها اولیاء با استفاده از توانایی هاي خود ، خدمات کمی و کیفی به آموزش و پرورش ارائه می دهند. از آنجا که منابع دولتی براي امر مهم آموزش و پرورش محدود و جمعیت جوان کشور رو به افزایش است ، ضرورت استفاده از مشارکت هاي اولیاءي بیش از گذشته احساس می شود.متولیان آموزش و پرورش در سطح کلان برآن شده اند ، ضمن نهادینه کردن مشارکت ها و برنامه ریزي جهت جلب و جذب این مشارکت ها ، بخشی از نیازمندي هاي آموزشی و پرورشی را تأمین کنند.

بدون تردید ، این مهم می تواند با استفاده از قابلیت هاي گوناگون خانواده ها عینیت یابد. تجربه ي کشورهاي موفق در آموزش و پرورش گواه این ادعا است که مشارکت اولیاء در ارائه ي خدمات آموزشی و پرورشی به آموزشگاه ها ، همواره با اثربخشی چشمگیر، ثبات برنامه ریزي و موفقیت همراه بوده است.

تحقیقات نشان می دهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها افرادي آگاه و آموزش دیده اند، بیشتر است. در واقع آموزش والدین در مورد مسائل تربیتی، موجب می شود آنها محیط مناسب تري براي رشد و شکوفایی استعدادهاي بالقوه فرزندان خود فراهم کنند و این امر، پیشرفت افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت. مدیران و مربیان تربیتی، کلاس هایی با موضوع چگونگی رفتار دانش آموزان با خانواده برگزار می کنند. در این کلاس ها، رفتار هرچه بهتر و صحیح تر دانش آموزان در خانواده به آنها آموزش داده می شود. در صورتی که این کلاس ها، با کلاس هایی که براي آموزش خانواده ها و والدین برپا می شود در ارتباط باشد، تأثیرات بیشتري بر جاي می گذارد و در طول دوران تحصیل، می توان اثرات مثبت این حرکت آموزشی را به خوبی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت جلسات انجمن اولیا و مربیان بنده به عنوان مدیر آموزشگاه در سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم این جلسات را پربار سازم.
بیان مسئله

امر تعلیم و تربیت، مشارکت جدی و همه جانبه را می طلبد که در یک سوي آن اولیا، یعنی نخستین دبیرانِ فرزندان در خانه هستند و در سوي دیگر مربیان، یعنی دبیرانِ دانش آموزان در آموزشگاه قرار دارند. اولیا و مربیان، همواره در تکوین تعلیم و تربیت فرزندان در تعامل هستند؛ بدین صورت که حاصل تربیت فرزندان در خانواده ها، به عنوان پیش نیاز و خمیرمایه شروع کار دبیران در مدارس است و حاصل کار مربیان در مدارس، تربیت عضوي مفید و آشنا به وظایف براي نهاد خانواده و اجتماع است. این تعامل و داد و ستد خانه و آموزشگاه یا اولیا و مربیان، تعاملی پیوسته و همیشگی است و محصول آن، تربیت نسلی پویا، با نشاط، دانش پژوه و با کفایت است که نقش مؤثري در سازندگی و خودکفایی کشور بر عهده خواهند داشت.

یکی از راه هاي مؤثر براي ایجاد رابطه میان مطلوب دبیران و والدین، لزوم هماهنگی خانه و آموزشگاه است.اگر انجمن اولیا و مربیان کار خود را به خوبی انجام دهد، نه تنها وسیله اي براي ایجاد و توسعه روح همکاري میان خانه و آموزشگاه به وجود می آورد، بلکه نقش عمده اي در مرتبط ساختن برنامه آموزشگاه با نیازهاي جامعه ایفا می کند. دبیران اثر بسیار مهمی بر ارزش هاي مورد پذیرش دانش آموز بر جاي می گذارند. در واقع دبیران، دانسته یا ندانسته، نقش مهمی در شکل گیري شخصیت و ویژگی هاي اخلاقی ـ اجتماعی دانش آموزان دارند و بعد از والدین، مهم ترین کسانی هستند که وجودشان در انتقال ارزش ها به نسل جویان مؤثر است. اگر این هماهنگی نباشد، دانش آموز دچار سردرگمی می شود و هر قدر هم روش هاي تربیتی آموزشگاه در سطح بالایی باشد، به یقین بدون هماهنگی و تأیید خانواده ها، اثر مثبتی در پی نخواهد داشت و نقش دبیر نیز کم رنگ می شود.

توصیف وضعیت موجود

اینجانب………

در سال تحصیلی اخیر بعد از برگزاري اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در آموزشگاه متوجه شدم . تعداد بسیار کمی از اولیا در جلسات شرکت می کنند . و بقیه علاقه چندانی به شرکت در جلسات و پی گیريوضعیت فرزدانشان ندارند. بعد از تحقیق و بررسی و مشاهدات خود به این نتیجه رسیدم که می بایست پیرامون این موضوع به پژوهش عملی پرداخته و اولیاي دانش آموزان را به شرکت در جلسات انجمن راغب سازم.بنا بر این به پیگري موضوع پرداختم و از طرق مختلف به تجزیه و تحلیل و گرد آوري اطلاعات در این باره پرداختم.

گرد آوري شواهد یک
با گذشت 2 ماه از سال تحصیلی همچنان تعداد کمی از اولیاء در جلسات انجمن شرکت میکردند و علاقه ي چندانی به شرکت در این جلسات نداشتند و در بیشتر مواقع مجبور میشدیم چندین بار از طریق تلفن و یا پیامک به آنها گوشزد نموده و همچنین به دانش آموزان اطلاع دهیم. ولی باز هم به بهانه هاي مختلف خیلی از اولیاء از شرکت در انجمن خود داري می نمودند.با مشاهده وضعیت شواهد موجود و همچنین با توجه به تجربیاتی که کسب کرده بودم متوجه شدم که این اقداماتی که تا حالا خودم وسایر همکاران در مورد جذب اولیاء به جلسات انجمن انجام دادهایم کافی نیست و باید دلایل این مشکل را باکمک خود دانش آموزان و اولیا وهمکاران محترم پیدا کنم و تا حد توان این مشکل را حل کنم .

جمع آوري اطلاعات براي ارائه ي راه حل ها
-1 مصاحبه:

ابتدا درمورد اهمیت انجمن اولیاء و مربیان و همچنین در مورد اینکه چرا بعضی ها دوست ندارند در جلسات شرکت کنند؟ به نظر شان چه کار هایی باید انجام شود تا همه در جلسات انجمن شرکت کنند؟ میزان همکاري پدر و مادرشان جهت شرکت در جلسات انجمن چگونه میباشد؟ ؟ سوالاتی از این قبیل از دانش آموزان و اولیاي آنها پرسیده شد و آنها پاسخ هاي گوناگونی ارائه دادند که این پاسخ ها را به طور خلاصه یاد داشت کردم. وبا اساتید و مشاورین و همکاران محترم مصاحبه کرده و اطلاعاتی در این زمینه به دست آوردم.
-2 برگزاري جلسه همکاران
جلسه اي با همکاران برگزار کردیم و در مورد عدم علاقه ي بعضی از اولیاء به جلسات انجمن با همکاران بحث و گفتگو کردیم آنها نیز متوجه این موضوع شده بودند و عقیده داشتند که مدیر به تنهایی نمی تواند در این امر مهم موفق شود و در پایان نتیجه گرفتیم که براي موفق شدن در این کار باید جلسه اي با اولیا ي دانش آموزان داشته باشیم و آگاهی هاي لازم را در مورد چگونگی همکاري آنها با دانش آموزان و اهمیت جلسات انجمن به آنها بدهیم.

2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید